– Ikke godt nok forberedt – Forskning, Politikk og økonomi, ASCO 2019 – Dagens Medisin

Helseminister Bent Høie forteller at de regionale helseforetakene jobber med å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk.

Publisert: 2019-06-14 06.00 Lasse Moe
– Vi er i et hamskifte der behandling kan tilpasses mer og bedre til den enkelte pasient. Vi har startet behandling med persontilpasset medisin på kreftområdet, sier statsråd Bent Høie (H) til Dagens Medisin.
Han viser til at man nå, gjennom systemet Nye metoder, bruker legemidler for lungekreft for pasienter med en bestemt genetisk profil.

«Veien å gå»

– Disse pasientene får tilgang til behandling som med større sikkerhet har effekt, og vi unngår at pasienter får uvirksom behandling som bare gir bivirkninger. Dette er åpenbart veien å gå, sier han.
– Persontilpasset medisin vil gjøre at flere behandlinger skreddersys til den enkelte i fremtiden. Dette er en utvikling den norske helsetjenesten ikke er godt nok forberedt på. Systemet for nye metoder må utvikle seg for å ta høyde for utviklingen av persontilpasset medisin, påpeker Høie.
– For et år siden ga jeg helseregionene i oppdrag å sikre etablering og drift av infrastruktur som kan legge til rette for utvikling og bruk av molekylære tester, genpaneler og bruk av biomarkører. I vår melder helseregionene at en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk innenfor kreft med dedikerte ressurser er under etablering.

Arbeider med handlingsplan

Da Helsenæringsmeldingen ble lagt frem i høst, ble det klart at man i Norge ønsker å få til et bedre samarbeid med industrien og satse på bedre tilrettelegging for kliniske studier. Det ble varslet at handlingsplanen for kliniske studier skal stå ferdig i 2020.
Under ASCO opplyste flere eksperter til Dagens Medisin at genpanel-testing er en forutsetning for at pasienter skal kunne identifiseres som aktuelle for kliniske studier.
Høie melder at departementet nå er i startfasen med handlingsplanen for kliniske studier.
– Vi er opptatt av at handlingsplanen treffer alle aktørene som må være med; klinikerne, forskningsmiljøene, industrien og pasientene. Vi ønsker derfor bred involvering og en åpen prosess. Arbeidet starter for fullt etter sommeren, og handlingsplanen kommer neste år.

Har begynt arbeidet

– Vi har begynt på dette arbeidet, og vi har en jobb å gjøre for å tilpasse oss en framtid med mer persontilpasset medisin, sier Stig Arild Slørdahl, leder for Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Midt-Norge, til Dagens Medisin.
Slørdahl viser til at Oslo universitetssykehus i 2019 har fått i oppdrag å lede og koordinere et nasjonalt kompetansenettverk innen presisjonsmedisin.
“Vi har en jobb å gjøre for å tilpasse oss en framtid med mer person­tilpasset medisin­ ”
– Stig Arild Slørdahl, leder for Beslutningsforum
– Nettverket er en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av persontilpasset medisin. Formålet er å legge til rette for økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.
Slørdahl forklarer at nettverket har fått i oppdrag å fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter – og bidra til å sikre lik tilgang til diagnostiske tjenester nasjonalt, inkludert standardisering og harmonisering av diagnostiske tester.
– Spørsmål knyttet til genpaneler og molekylær diagnostikk vil være en prioritert oppgave for nettverket.

Utfordringer for Beslutningsforum

– Hvordan ser Beslutningsforum for seg å kunne behandle kommende saker hvor legemidler kun har indikasjon på genetisk uttrykk – og ikke hvor i kroppen svulsten er?
– Vi erkjenner at dette gir nye utfordringer. Vi skal fortsatt følge prioriteringskriteriene som er enstemmig vedtatt av Stortinget, men gruppene vil bli mindre og indikasjonene vil være mer avhengig av genetikk som genetisk uttrykk i svulsten.
– Hva vil dere gjøre med denne problemstillingen når dere skal revidere Nye metoder?
– Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Nye metoder. Å tilrettelegge bedre for persontilpasset medisin, er en del av dette arbeidet.

Kreft

Store nyheter!

Det er tatt initiativ til å etablere et nasjonalt prosjekt for utprøving av målrettet kreftbehandling på utvalgte pasientgrupper med bestemte molekylære biomarkører. Det arbeides nå med å få organisert et nasjonalt rammeverk og privat/offentlig samarbeid for systematisk utprøving av målrettet kreftbehandling etter modell av den Australske «Molecular Screening and Therapeutics (MoST) program» og det Nederlandske «Drug Rediscovery Protocol, DRUP». Planen er at dette skal gjøres som del av et eurtopeisk nettverk der protokollene utarbeides i samarbeid, pasienter kan rekrutteres på tvers av landegrensene slik at hver utprøving klan gjennomføres raskt, og at alle resultater deles, slik at alle kan dra nytten av utprøvingene. Våre naboland iverksetter tilsvarende prosjekter, jf den svenske MEGALiT-utprøvingen og den danske Protarget.

Denne typen utprøving er av typen «Simon two-stage trial», der man først prøver ut behandlingen på 8 pasienter, og hvis det er god effekt i minst 1 utvider man med 16 til. DErsom det er god effekt i minst 5 av de 24 regnes det som suksess, og man bør gjøre en mer omfattende fase 2-utprøving, fortrinnsvis også forsøke å identifisere prediktive biomarkører som bedre identifiserer de som vil få effekt.

Les mere i Dasgens Medisin

Historikk

Nasjonal samarbiedgruppe for helsefaglig forskning (NSG) har etablert en felles satsing innen kreftforskning, «Nasjonal Satsingsområde kreft: Individuell kreftbehandling basert på genprofilen av egen svulst», denne har sitt eget nettsted kreftsatsing.no

Tre store prosjekter ble støttet av forskningsrådet,

«Personalized Cancer Medicine» og «A national research and innovation platform for personalized cancer medicine», begge tildelt Norsk Kreftgenomikkonsortium, og

«Actionable Targets in Cancer Metastasis (MetAction) – from Bed to Bench to Byte to Bedside», tildelt en forskergruppe ved OUS/AHUS.

«BigMed» et stort prosjekt på OUS for å finne løsninger for integrasjon og analyse av storskala molekylære analyser innenfor sykehus IKT.

Det søkes nå midler fra NSG til et nasjonalt nettverk for persontilpasset kreftmedisin, PKM.Norge, som vil få egne nettsider under domenet presisjonsonkologi.no hvis det innvilges.

HODs PM-prosjekt

Helse-og omsorgsdepartementet (HOD) har bevilget midler til en nasjonal handlingsplan for persontilpasset medisin (PM), og gitt Helsedirektoratet og helseforetakene under ledelse av Helse sørøst å utarbeide planer for iverksettelse, etablering av faglige nettverk og en database over norske genetisk varianter.

Helsedirektoratet har nå etablert et fagråd for PM.

Fagrådene for PM er nå i gang, og har sine egne nettsider.

Les mer om Helsedirektoratets initiativ her, og se rapporten fra helseforetakene om nasjonalt nettverk for persontilpasset medisin her.

Høie redegjorde i Stortinget for en revisjon av oppdraget 1. august 2018.

Og presiserte sine forventninger i sykehustalen 2019, og har vært tydelig på sine forventninger til helseforetakenes innføring av genprofilering av kreftsvulster, bla. i Dagens Medisin.

Forskningsrådets «handlingsplan» kan lastes ned her.

About us

Dette er et utkast til et nasjonalt nettsted for utvikling av persontilpasset, også kalt presisjons-, medisin. Jeg trenger bidragsytere for ulike aktuelle sykdomsgrupper og fra andre regioner. De som vil bidra kan kontakte meg.